İlkokul

İLKÖĞRETİM Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 

ÖZEL ERDEMLİ BİREY KOLEJİ  İlkokulunda sadece bilgi öğrenen edilgen öğrenciler yerine; bilgiyi gerektiği durumda kullanabilecek, yeniden üretebilecek becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Dersler “Tasarım Yoluyla Anlama” planlama metodolojisi çerçevesinde yapılandırılmıştır.

Öğrencilere; bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine 21. yüzyıl becerilerinin kazandırıldığı ve güncel  anlamlı bilginin aktif halde zihinde yapılandırıldığı öğrenme yaşantıları sunulmaktadır. Düşünme becerileri eğitim modeliyle bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerin bu farklılıklarını tanımlayarak öğrencinin bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Öğrenci farklılıkları ilgi, seviye ve öğrenme stilleri değişkenleri açısından dikkate alınmakta; konular gerek zorlayıcılık seviyesi gerekse derinlik açısından farklılaştırılarak bireyselleştirme yapılmaktadır. Dersler okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısı, laboratuvarları  ve 3D sinema salonu kullanılarak akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirilmektedir.

BİREY KOLEJİNDE  Yabancı Dil Eğitimi

Haftada 10 ders saati yabancı dil eğitimi veriyoruz. Yabancı Dil Programı, “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru  Metni”nde belirtilen dile ilişkinyeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim; öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve yapılandırmacı yaklaşıma dayanır.

Bu yaklaşımda her  öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir; düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, yaratıcı düşünmeyi de geliştirdiğini kabul eder. Programda öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Bu program ile öğrencilerin yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu da öğrencinin özerkleşmesini, dil ve kültürler arası farkındalığı beraberinde getirir. Beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Derslerde “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”ne dayalı olarak hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve ders kaynakları zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin ulaştığı dil becerileri öğretmenler tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve Cambridge yayınları kullanılmaktadır.

 

Yabancı Dil Programında Hedeflenen Dil Düzeyleri

1. Okuma yazma öğrenme süreciyle başlayan birinci dönem 3 ve 4. sınıf sonrasında A1

(Temel Dil Kullanıcı- Giriş)

2. 5-6. sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı- Gereksinim)

3. 7-8. sınıf sonrasında B1 (Ara Düzey Kullanıcı)

1. 3. sınıf sonrasında temel kelimeler ve kısa ifadelerle sorulara hem yazılı hem de sözlü

cevap verme ile A1 süreci başlar. (Temel Dil Kullanıcı-Giriş)

2. 4. ve 5. sınıf düzeylerinde tamamlanan A1-A2 eğitimi (Temel Dil Kullanıcı-Gereksinim)

3. 6. sınıf sonrasında A2 (Temel Dil Kullanıcı- Gereksinim)

4. 7-8. sınıf sonrasında A2-B1 (Ara Düzey Kullanıcı)